Current Events and News:   LET US KNOW!

Lördag 21 maj 2011, kl 14 , Etnografiska museet Stockholm

Maya Deren och de gudomliga ryttarna

HAITIS LEVANDE GUDAR  Screening, föreläsning och samtal. Den amerikanska konstnären, filmvetaren och Maya Deren-experten Dr. Moira Jean Sullivan delar med sig sina kunskaper och ger oss en unik inblick i den amerikanska etnografen, konstnären, aktivisten, människan och vodouistens liv och arbete. Fokus ligger på Derens relation till Vodou, den brytpunkt som kom att forma hennes ställningstagande i förhållande till konst och etnografi som bl.a gestaltas i boken Divine Horsemen. Ett ställningstagande som inte minst präglat det unika filmmaterial från Haiti,som sedemera delvis sammanställdes till en kort dokumentärliknande film efter hennes död. Presentationen följs av en diskussion om konst, film, etnografi, magi och religion med Finbar Krook Rosato - kurator och producent för ambulerande konstfilmsgalleriet Konst Bio, Anna Koch - dansare, koreograf, performancekonstnär och konstnärlig ledare för plattformen Weld i Stockholm, Ylva Habel – Forskare och medievetaren samt Etnografiska museets Afrikaintendent Michael Barett. Moderator är Roberto N Peyre.

Saturday, May 21, at 14h, the Museum of Ethnography, Stockholm

Maya Deren and the Divine Horsemen

Haitian LIVING GODS. Screening, lecture and discussion. The American artist, Maya Deren Film researcher and expert Dr. Moira Jean Sullivan will share her knowledge and give us a unique insight into the American ethnographer, artist, activist, person and vodouist life and work. The focus is on Derens relationship with Vodou, the breaking point that came to shape her position in relation to art and ethnography, which among other things, is portrayed in the book Divine Horsemen. A position that does not in the least characterize this unique footage from Haiti, which later partially compiled into a short documentary-like film after her death. The presentation is followed by a discussion on art, film, ethnography, magic and religion with Finbar Crook Rosato - curator and producer for the moving art film gallery Konst Bio, Anna Koch - dancer, choreographer, performance artist and artistic director of the platform Weld in Stockholm, Ylva Habel - Researcher and media expert and Ethnography Museum of African Superintendent Michael Barett. Moderator, Roberto N Peyre.

Home